AUSTRALIAN SHEPHERD

In tegenstelling tot zijn naam is de Australian Shepherd geen Australisch ras. Zijn vroege voorouders zijn terug te vinden tot in het verrre Weste van de Verenigde Staten waar zij werkte, met meestal Australisch geïmporteerde, schapen. De Baskische herders aan de westkust stonden eind 1800, begin 1900 ook bekend om hun 'little blue dogs with bob tails'.

Hoewel hun exacte oorsprong onbekend is, bestaat er geen twijfel dat het ras in de Verenigde Staten werd ontwikkeld door veehouders die de honden gebruikten om te werken. De Baskische herder en zijn little blue dog vertegenwoordigde het veedrijven net zo zeer als de Schot en zijn Collie in Groot-Brittannië.


De Aussie is een echte alleskunner. Geef ze een taak en een uitlaatklep voor hun energie (zoals gehoorzaamheid, Treibball, agility, frisbee, mantrailen, het zoeken van je autosleutels etc.) en je hebt een prachtige, toegewijde metgezel voor de vele jaren die komen. Aussies gedijen in een huishouden waarin ze actief deel uit maken van het gezin. Ze willen zijn waar jij bent en betrokken zijn bij alles wat je doet. De hele dag alleen in de achtertuin of in een bench zitten is niks voor dit ras. Het klinkt misschien raar maar het belangrijkste wat je een Aussie moet laten doen/aanleren is hun rust pakken.
Slaap geeft de hersens de kans indrukken te verwerken en zorgt ervoor dat ze weer fris en fruiting kunnen beginnen aan hun volgende taak. Aussies die geen rust krijgen of nemen zullen overprikkeld raken, niet meer goed fuctioneren en de daar bijbehorende gedragingen door vertonen. (blaffen, dingen stuk maken, ijsberen, stresslikken etc.)
De Aussie zal zo nu en dan de grenzen opzoeken, net als tieners zullen ze proberen te kijken hoe ver ze kunnen gaan. Het handhaven van regels en consequent zijn zorgt ervoor dat zowel de hond als de baas veel gelukkiger is. Al met al is de Australian Shepherd een intelligente, toegewijd metgezel, geschikt voor slimme, actieve en toegewijde eigenaren die hun leven willen delen met een hond.
9 punten om te overwegen tijdens het beslissen of de Australian Shepherd de hond voor jou is, klik hier.


Naast een veelzijdig karakter heeft de Aussie ook nog een prachtig uiterlijk. Het is is een middelgrote hond, goed in balans en iets langer dan hoog. De gemiddelde leeftijd wordt geschat tussen de 12 en 15 jaar. Door hun vele verschillende kleuren en aftekeningen zijn ze allemaal uniek. De Aussie bestaat in 4 basis kleuren. Black, Blue-Merle, Red en Red-merle, al dan niet met of zonder white en/of tan aftekening. Ook hebben ze een variatie in oogkleuren: bruin, blauw, amber of elke variatie of combinatie hiervan inclusief vlekken en marmering. De Australian Shepherd kan een volledige staart hebben of een NBT (natuurlijke kortstaart). Een NBT staart kan varieren van geen zichtbare staart tot een bijna volledige.

 

De Australian Shepherd is een ras waar, net zoals bij andere rassen, (erfelijke) aandoeningen voorkomen, waaronder kanker, epilepsie, heup- en elleboogdysplasie, MDR1 en oogproblemen. Voor individuele informatie over deze aandoeningen zie www.ascb.be, Vlaamse Fokkerijcommissie en www.ashgi.org


Contrary to his name, the Australian Shepherd is not an Australian breed. His early ancestors are traced back to dogs that worked, mostly Australian imported, sheep in Western United States). The Basque shepherds on the west coast were known for their 'little blue dogs with bob tails' during the late 1800’s and early 1900’s. and so the Basque shepherd and his little blue dogs came to represent shepherding as much as the Scotsman and his Collie in Britain.

Although their exact origin is unknown, there is no doubt that the breed was developed in the United States by livestock producers who used the dogs for working.

The Aussie is truly a do-it-all canine. Give them a job and outlet for their energy (like obedience, Treibball, agility, Frisbee, mantrailing, finding your car keys etc.) and you will have a beautiful, devoted companion for many year to come. Aussies thrive in a households that include them in activities as part of the family. They want to be where you are and involved in whatever you’re doing, not relegated to the backyard by themselves or in a crate all day long.

It may sound strange but the most important thing to get an Aussie to do / learn is to take their rest. Sleep gives the brain the chance to process impressions and ensures that they can start fresh with their next task. Aussies who do not get or take a rest will get over-stimulated, no longer function well and will show the associated behaviors such as constant barking, breaking things, constant pacing, stress licking etc.) The Aussie will occasionally test his limits, just like teenagers they will push their boundaries to see what they can get away with. Enforcing doggy rules and being set forth will make both the dog and you much happier. All in all, the Australian Shepherd is an intelligent, devoted companion, suitable for a smart, active, and dedicated owner who wants a dog to share in his or her life. 9 points to consider whilst deciding if the Australian Shepherd is definiteley the dog for you, click here.


Besides having a versatile charachter the Aussie also has great looks. They are a medium sized dog, well balanced and slightly longer than tall. The average age is estimated between 12 and 15 years. Because they have many different colors and markings every Aussie is unique and definitely worth seeing. The Aussie exists in 4 basic colors. Black, Blue-Merle, Red and Red-merle, with or without white and / or tan markings. The Aussie also has a variety of eye color: brown, blue, amber or any variation or combination thereoff, including spots and marbeling. Australian Shepherds can have a full tail or a NBT (natural short tail). An NBT can have any length between no visible tail and a almost complete tail.

 

The Aussie is a breed where, just as other breeds, (genetic) disorders occur, like cancer, epilepsy, hip- and elbowdysplasia, MDR1 and eye problems. For individual information about these disorders take a look at www.ashgi.org, www.ascb.be and Vlaamse Fokkerijcommissie